Algemeen

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet de hoogwaterproblematiek in het gebied oplossen. De hoogwaterbescherming achter de kades moet naar het niveau van 1/250 per jaar* en de waterstand moet 35 cm omlaag. De gebiedsontwikkeling draagt daarnaast bij aan het ontwikkelen van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid in Wanssum en het biedt ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen.

(* De kans op overstroming is dan 1/250, ofwel 1 x per 250 jaar)

Op 23 november 2017 zijn de uitvoeringswerkzaamheden officieel van start gegaan. Hier kunt u lezen wat de actuele werkzaamheden zijn.

Mooder Maas heeft aangegeven alle werkzaamheden eind 2020 af te zullen ronden. 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bevindt zich op dit moment in de realisatiefase. De aannemer heeft het stokje van het projectbureau overgenomen; hij werkt de plannen verder uit en zal ook de uitvoering verzorgen.

Het projectbureau houdt zich nu nog onder meer bezig met grondverwerving, begeleiding van de aannemer en publiekscommunicatie. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Deze geeft een goed beeld van de laatste ontwikkelingen. Heeft u specifieke vragen, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Wilt u liever langskomen, dan kunt u het beste een afspraak maken. 

Projectbureau Ooijen-Wanssum
Geijsterseweg 11a
5861 BK  Wanssum
0478-853888

In de planuitwerkingsfase heeft Projectbureau Ooijen-Wanssum 9 belangengroepen opgericht waarin de belangen in het gebied zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd. Hier zijn alle verslagen na te lezen en kunt u zien wie er in de belangengroepen zitting hebben.

Mooder Maas heeft voor de realisatiefase ook contact met deze belangengroepen. Daarnaast overlegt de aannemer op regelmatige basis met dorpsraden en andere betrokkenen in het gebied.
Uiteraard is iedere inwoner en bedrijf ook gerechtigd om zelf zijn of haar belangen te behartigen.

Het projectbudget is 230 miljoen euro, dat is inclusief de kosten van de voorbereiding en de grondverwervingskosten. De kosten worden betaald door het Rijk, de Provincie Limburg, Horst aan de Maas en Venray.  

Voor vragen over de uitvoeringswerzkaamheden kunt u terecht bij Mooder Maas: 

Mooder Maas
Geijsterseweg 11a
5861 BK  Wanssum

Elke vrijdag inloopspreekuur van 12.00u tot 13.00u. 
Tips, vragen en meldingen: 06-53599489
Of via het contactformulier

 

Voor algemene vragen over het project en over grondverwerving kunt u terecht bij Projectbureau Ooijen-Wanssum, 0478-853888 of info@ooijen-wanssum.nl.


Het projectbureau is geopend van maandag tot en met donderdag van 9:00u – 17:00u en op vrijdag van 9:00u – 12:00u.

Wilt u liever langskomen, dan kunt u het beste een afspraak maken. Projectbureau Ooijen-Wanssum is ook gevestigd aan de Geijsterseweg 11a in Wanssum.

We proberen de website steeds up-to-date te houden. Vanwege de vele werkzaamheden en voortdurende praktische aanpassing van plannen en uitvoering, kan het voorkomen dat de meest actuele stand der dingen niet meteen op de site staat. Neem bij twijfel contact op met Mooder Maas of  Projectbureau Ooijen-Wanssum.

Let op! Op onze website staan onder ‘Documenten en kaarten’ ook oude documenten, omdat wij het belangrijk vinden dat ook de geschiedenis en de ontwikkeling van de plannen terug te vinden is. Mocht u twijfelen over de actualiteit van een document, neem dan contact met ons op.

Bij hoogwater worden de sluizen continue open gezet. Zo kan het water sneller worden afgevoerd. De sluizen hebben bij hoogwater dus geen functie meer.

Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen het PIP en MER van de gebiedsontwikkeling. Alle procedures zijn daarvoor inmiddels afgerond. Ook de Raad van State heeft zich over beroepen uitgesproken.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is onderdeel van een groot scala aan waterstandsverlagende projecten die er voor moeten zorgen dat leven aan de Maas veiliger wordt. De waterstandsverlagende effecten van Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum werken door tot in Roermond en zo dragen alle projecten bij aan een veiliger Nederland.

Op onderstaande afbeelding is te zien welke projecten zich allemaal bezighouden met hoogwaterbescherming langs de Maas.
 

Alle informatie over schade kunt u hier nalezen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum hecht veel waarde aan draagvlak vanuit de omgeving. De aannemer heeft daarom een belangrijke boodschap meegekregen: voorkom hinder in het gebied.

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

Hoe Mooder Maas de hinder wil minimaliseren is goed te zien in deze presentatie. 

In het Provinciaal Inpassingsplan is voorgesteld om de milieuzonering van het industrieterrein van Wanssum aan te passen.

 

Dat is nodig omdat de bedrijvenlijst waarop de huidige bestemmingsplannen zijn gebaseerd sterk verouderd is. Bovendien is het principe van inwaarts zoneren – waarbij lage(re) milieucategorieën aan de rand van het industrieterrein liggen en hoge(re) milieucategorieën meer in het midden – in het verleden niet goed toegepast.

Gemeente Venray en Projectbureau Ooijen-Wanssum hebben een uitgebreide toelichting geschreven waarin het hoe en waarom van de aanpassingen van de milieuzonering helder zijn beschreven. Deze toelichting is hier te lezen. 

Hoogwatergeul Wanssum

Hoogwatergeul Wanssum loopt van Blitterswijck tot aan de monding van de industriehaven van Wanssum. Op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 3 meter. In totaal gaat het om 1,2 miljoen kubieke meter zand.

De hoogwatergeulen moeten er voor zorgen dat hoogwater sneller kan worden afgevoerd. Met de hoogwatergeulen ontstaan twee grote ‘binnenbochten’ die met hoogwater mee gaan stromen.

De hoogwatergeulen worden straks vrij toegankelijke natuurgebieden. Bij 'Deelprojecten' vindt u onder Hoogwatergeul Ooijen en Hoogwatergeul Wanssum enkele impressies, die een goed beeld geven hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien.

Voor de realisatie van de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm zal in totaal 3,6 miljoen m3 zand moeten worden afgevoerd. Om de overlast van zandtransport zo veel mogelijk te beperken, dient vervoer via het water te geschieden, met uitzondering van specie die verwerkt wordt binnen de gemeente grenzen van Venray en Horst aan de Maas.

Dijken

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gerealiseerd volgens de nu geldende richtlijnen. Het is goed mogelijk dat die richtlijnen in de toekomst worden bijgesteld, daarom houden we bij de aanleg van dijken zoveel mogelijk rekening met toekomstige ophogingen.

Met het openstellen van de Oude Maasarm ontstaat een nieuwe waterkundige situatie die om nieuwe beschermingsmaatregelen vraagt. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet bovendien zorgen voor een beschermingsniveau van 1/250*. Dat beschermingsniveau is bij wet bepaald en geldt voor alle primaire dijken in Limburg.

(* De kans op overstroming is dan 1/250, ofwel 1 x per 250 jaar)

De hoogte van de dijken is afhankelijk van vele factoren. Omdat de hele waterkundige situatie in het gebied verandert, is de nieuwe dijkhoogte per geval verschillend. Maatgevend is de bescherming van 1/250.

Het meest actuele dijkenplan uit het ontwerp-PIP vindt u hier.

Mooder Maas heeft een innovatieve dijkenstrategie ontwikkeld. Lees hier alles over deze aanpak. 

Primaire dijken zijn de belangrijkste dijken in ons land. Ze beschermen ons tegen het zogenaamde 'buitenwater' van onder andere de zee en de grote rivieren. Een primaire dijk is een dijk die is vastgelegd in de Waterwet. Primaire dijken zijn in beheer van het Waterschap.

De primaire dijken vallen onder het beheer van Waterschap Limburg. Voor de overige dijken moet nog worden bepaald wie het onderhoud gaat doen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum streeft er naar om het gebied maximaal beleefbaar te maken. Uit het Nederlandse rivierengebied is bekend dat dijken geliefde toeristische verbindingen vormen met een grote economische betekenis. Daarom worden er zoveel mogelijk fiets- en wandelmogelijkheden op de dijken gerealiseerd. 

Oude Maasarm

De Oude Maasarm is een aftakking van de Maas tussen Ooijen en Wanssum. Deze Oude Maasarm was vroeger als zijrivier actief, maar is in de laatste honderd jaar nagenoeg droog komen liggen. De Oude Maasarm heeft in het verleden altijd een belangrijke rol gespeeld bij de afvoer van hoogwater van de Maas, maar is na de hoogwaters in 1993 en 1995 op basis van een noodwet in 1996 met dijken van de Maas afgesloten.

Het beheer van de Oude Maasarm wordt in een later stadium door de Provincie Limburg aanbesteed. In de fase waarin het project zich nu bevindt kunnen we hier nog niets over zeggen.

Jazeker, de Oude Maasarm is goed toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Kijk hier voor meer informatie over fiets- en wandelroutes in het gebied.

Een deel van de Oude Maasarm is trouwens al op de toekomst voorbereid. Staatsbosbeheer heeft in 2013 reeds de zogenaamde Klimaatbuffer gerealiseerd. Ook deze is vrij toegankelijk voor publiek.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum combineert een aantal belangrijke doelstellingen in een integraal plan: het maken van ruimte voor de rivier, het realiseren van nieuwe, hogere waterkeringen, het ontwikkelen van natuur en landschap, het vergroten van de leefbaarheid van Wanssum en het bieden van ruimte aan nieuwe economische ontwikkelingen.

Één van de belangrijkste maatregelen die de gebiedsontwikkeling neemt ten aanzien van ruimte voor de rivier, is het reactiveren van de Oude Maasarm. Samen met de hoogwatergeulen van Ooijen en Wanssum ontstaat daarmee een waterstandsdaling van 35 cm bij hoogwater op de rivier. De Oude Maasarm heeft namelijk een belangrijke functie bij de afvoer van de Maas bij hoogwater. Een meestromende Oude Maasarm is cruciaal bij de bestrijding van hoog water op de Maas. Daartoe moeten de dijken worden verlegd en knelpunten worden verwijderd.

Één van de grootste knelpunten is de doorstroomopening in het centrum van Wanssum (onder de Brugstraat). Deze opening moet fors worden verdiept en zo’n 80 meter breed worden. Daarnaast komt de nieuwe brug over de doorstroomopening hoger te liggen dan het huidige niveau, omdat deze moet aansluiten op de toekomstige dijkhoogte.

In eerste instantie is het projectbureau uitgegaan van een oplossing aan de oostzijde. Gaandeweg de uitwerking bleek dat:
1. het verplaatsen van de twee bedrijven aan de oostzijde (tankstation en supermarkt) onevenredig duur is: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt gefinancierd met belastinggeld, het spreekt voor zich dat daar sober en doelmatig mee wordt omgesprongen;
2. de technische gevolgen groot zijn: Als de brug naar het oosten verschuift, zal ook de aanloop naar de brug verschuiven. Dat heeft nogal wat gevolgen voor de aansluitingen op de zijwegen en de af- en opritten;
3. de oplossing voor de aanwonenden onwenselijk is: tijdens een consultatieavond met aanwonenden op 4 november 2013 was er aanzienlijke weerstand tegen deze optie, vanwege de hiervoor genoemde technische gevolgen en het feit dat de aanloop naar de brug een aantal bewoners en bedrijven het zicht zal belemmeren.

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp van het centrum van Wanssum kwam een westelijke oplossing steeds opnieuw in beeld. De volgende argumenten spreken daarbij extra vóór een westelijke variant:
1. Voor zowel de supermarkt en als het tankstation, twee belangrijke functies voor het dorp, is het beter als niet de overheid maar de ondernemers zelf kunnen bepalen of ze op de huidige plaats blijven zitten, of kiezen voor een ontwikkeling op een andere locatie. Door beide locaties beschikbaar te maken en de keuze aan de ondernemers te laten zijn er minder afhankelijkheden tussen de gebiedsontwikkeling en de ondernemers. Dit maakt het project beter en sneller uitvoerbaar.
2. In de oostelijke variant krijgt het centrum van Wanssum geen evenwichtige impuls: de supermarkt en het tankstation verdwijnen en een deel van de Brugstraat wordt verhoogd: alle ingrepen vinden dan plaats aan oostzijde van het dorp. Bij een ontwikkeling aan de westzijde komt de brug en de doorstroom in het midden tussen de twee dorpsdelen te liggen en is het mogelijk de twee dorpshelften maximaal bij elkaar brengen, in het hart van Wanssum.
3. De inpassing aan de westzijde past ruimtelijk beter bij het toekomstige havenbeeld en bij de herontwikkeling van het gebied rond de jachthaven en biedt meer ruimte voor een toekomstige centrumontwikkeling, met maximale kansen voor detailhandel, horeca, wonen en een MultiFunctioneelCentrum (MFC).

De maatregelen die Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum – zoals de hoogwatergeulen en het bevorderen van de doorstroming in Wanssum – zorgen ervoor dat het opstuwende effect van de Moleneind geen probleem meer is. Volgens de berekeningen kan het water hier in de toekomst voldoende doorstromen en is er geen gevaar meer voor Meerlo.

De drempelhoogte bij de instroom is ca. 13,5 m +NAP wat zoveel betekent dat deze gemiddeld een paar dagen per jaar overstroomt. Echt meestromen van de gehele Oude Maasarm treedt gemiddeld één keer in de 10 jaar op. Tot dit moment van meestromen, stroomt het plangebied van drie kanten vol met water; vanuit de uitstroomopening bij Blitterswijck, vanuit Wanssum en uiteraard vanuit de instroom van de oude Maasarm te Ooijen.

Hier vindt u een overstromingssimulatie die laat zien hoe de Maas bij stijgende waterstanden het gebied in stroomt, nadat de gebiedsontwikkeling is afgerond. De hoogstgemeten waterstand van 1993 is in het model gemarkeerd.

 

Voor de realisatie van de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm zal in totaal 3,6 miljoen m3 zand moeten worden afgevoerd. Om de overlast van zandtransport zo veel mogelijk te beperken, dient vervoer via het water te geschieden, met uitzondering van specie die verwerkt wordt binnen de gemeente grenzen van Venray en Horst aan de Maas.

Rondweg

De rondweg wordt ongeveer 3 kilometer lang en buigt ten westen van champignonkwekerij Cox bij de Lange Ven richting het noorden af van de huidige N270. De weg loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug, ter hoogte van TopTerra en de Busserhofweg. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 meter hoogte boven het maaiveld. Via de Busserhofweg en het verlengde hiervan komt de rondweg uiteindelijk weer net voor de Koninginnebrug op het huidige tracé.
In Wanssum zijn op de kruisende wegen palen geplaatst die de ligging en de hoogte van het tracé aangeven. 

Doordat het doorgaande verkeer niet meer door de dorpskern van Wanssum loopt kan deze worden afgewaardeerd tot erftoegangsweg (30 km-zone) en gebiedsontsluitingsweg (50 km-zone).

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gehouden aan de wet- en regelgeving rondom geluidsoverlast en luchtverontreiniging/fijnstof van de rondweg en zal dan ook alle maatregelen treffen die nodig zijn om binnen de normen te blijven.

Ten aanzien van de rondweg is inmiddels bekend dat deze zal worden voorzien van stil asfalt. Er is gekozen voor stil asfalt omdat een maatregel bij de bron van het geluid (het wegdek) het meest effectief is. 

 

Landbouw verkeer mag volgens het provinciale beleid niet over de rondweg. Het landbouwverkeer wordt over de huidige doorgaande weg geleid waarbij de bereikbaarheid naar omliggende kernen gegarandeerd blijft. Daarom wordt er voor sommige delen een parallelstructuur aangelegd.

Op verzoek van de landbouwsector en de bewoners van Wanssum is er nog eens opnieuw naar deze kwestie gekeken. In deze memo wordt toegelicht waarom ook na heroverweging landbouwverkeer niet zal worden toegestaan op de rondweg. 

De provinciale rondweg die in het kader van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt aangelegd, moet een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van Wanssum. De nieuwe weg doorsnijdt echter een aantal bestaande verbindingen tussen Geijsteren en Wanssum. Met name voor fietsers, wandelaars en schoolgaande jeugd is dat erg vervelend.

Om de negatieve effecten van de rondweg te beperken wordt er een extra fiets- en wandelverbinding gerealiseerd via de Meerlosebaan. De huidige Meerlosebaan wordt daarvoor verbreed met fietsstroken of mogelijk zelfs voorzien van een vrijliggend fietspad. Om de veiligheid op deze verbinding te garanderen wordt de weg voor autoverkeer afgesloten. Ten noorden van de rondweg is de Meerlosebaan in de toekomst dan alleen nog toegankelijk voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer.

Fietsers en voetgangers kunnen de provinciale rondweg straks via een brug oversteken. Deze wordt ter hoogte van de Meerlosebaan aangelegd. Omdat de rondweg daar verdiept ligt, hoeven de hellingen naar de brug niet zo hoog en lang te worden. Om de route naar basisschool de Peddepoel zo kort mogelijk te maken, wordt het zandpad (Peddepoel) van de Meerlosebaan naar de Gouverneur Houbenstraat verhard.

Met de aanleg van de fietsbrug komen de eerdere plannen voor de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Nieuwlandsestraat te vervallen. Een tunnel op die plek zou onevenredig veel geld kosten, omdat deze grotendeels in het grondwater zou komen te liggen.

De Geijsterseweg blijft overigens in de toekomst ook beschikbaar als verbinding tussen Wanssum en Geijsteren, maar zowel de weg als het fietspad worden om de nieuwe industriehaven geleid.

De nieuwe rondweg doorkruist het huidige Pieterpad. Om er voor te zorgen dat de recreatieve route in stand blijft zal deze enigszins aangepast moeten worden. Gebiedsontwikkeling zorgt er voor dat die aanpassing goed wordt gerealiseerd.

Hoogwatergeul Ooijen

De hoogwatergeulen moeten er voor zorgen dat hoogwater sneller kan worden afgevoerd. Met de hoogwatergeulen ontstaan twee grote ‘binnenbochten’ die met hoogwater mee gaan stromen.

De hoogwatergeulen worden straks vrij toegankelijke natuurgebieden. Bij 'Deelprojecten' vindt u onder Hoogwatergeul Ooijen en Hoogwatergeul Wanssum enkele impressies, die een goed beeld geven hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien.

Nee, de bestuurders hebben besloten geen commerciële zandwinning toe te staan. De aannemer heeft wel de mogelijkheid om omputlocaties te realiseren. Dat zijn locaties waar de aannemer bruikbaar zand kan omruilen met onbruikbaar zand. Mooder Maas gaat geen gebruik maken van deze mogelijkheid.

Voor de realisatie van de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm zal in totaal 3,6 miljoen m3 zand moeten worden afgevoerd. Om de overlast van zandtransport zo veel mogelijk te beperken, dient vervoer via het water te geschieden, met uitzondering van specie die verwerkt wordt binnen de gemeente grenzen van Venray en Horst aan de Maas.

Voor de aanleg van Hoogwatergeul Ooijen wordt in totaal 1,8 miljoen kubieke meter grond weggehaald. Op een oppervlak van zo’n 120 voetbalvelden wordt tussen de 1 en 3 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 6 meter. 

Archeologie

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gehouden aan de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Deze wet schrijft voor dat er bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de in de grond aanwezige en te verwachten archeologische vondsten. Bij het onderdeel ‘Archeologie’ op onze site vindt u uitgebreide informatie over onze specifieke aanpak.

Archeologische vondsten worden overgedragen aan het depot van de Provincie Limburg. 

Economische initiatieven

Alle informatie over de 'Regeling Ontwikkelingsruimte Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum' is te vinden in de brochure. Zie hier.

De regeling is een uitvloeisel van de projectdoelstelling 'Ruimte voor economische ontwikkeling.' De regeling is daarom alleen toegankelijk voor bedrijven met een actuele inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft een uitgebreide memo geschreven over de milieuzonering in Wanssum. Deze is hier te lezen.