19 september 2017

Natuurwaarden centraal, agrariƫrs betrokken

De uitgangspunten voor het toekomstige natuurbeheer zijn onlangs door de stuurgroep van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum opnieuw bekrachtigd. De natuurwaarden zijn daarbij als leidraad genomen.

Het 465 hectare grote waterrijke gebied dat de komende jaren wordt gerealiseerd, zal als één aaneengesloten, vrij toegankelijk gebied worden beheerd. Een definitieve keuze voor type beheer was aan de orde omdat dat bepalend is voor het ontwerp en de inrichting van het gebied. Het beheer moet ruimte bieden voor spontane ontwikkeling van onder meer rivier- en kwelnatuur met jaarrondbegrazing. Daarmee wordt invulling gegeven aan de goudgroene natuurstatus van het gebied. Over het beheer is onder meer overleg geweest met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, geïnteresseerde agrariërs en de LLTB.

Inrichting en beheer kunnen nu verder worden uitgewerkt. Mooder Maas, de aannemer, is verantwoordelijk voor het natuurbeheer tijdens de werkzaamheden tot eind 2020. De drie eigenaren van de gronden - Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat - gaan in overleg over de aanbesteding van het beheer daarna. Bij de aanbesteding wordt als criterium meegenomen dat lokale agrariërs bij het beheer worden betrokken.