23 mei 2019

Werkzaamheden Oude Maasarm

Eind januari is Mooder Maas gestart met de werkzaamheden in de Oude Maasarm. Lees hier meer over de planning, de werkzaamheden en de functie van de Oude Maasarm.

Planning en werkzaamheden
Eind januari zijn de werkzaamheden in de Oude Maasarm opgestart ter hoogte van de Peschzijweg/Asbroekerweg/Bergsboslaan in Meerlo. Deze fase is inmiddels afgerond. Momenteel zijn we bezig met graafwerkzaamheden ter hoogte van de Berkenstraat/Natuurschoonweg in Blitterswijck. De werkzaamheden aan de zuidzijde van de Oude Maasarm, ter hoogte van de Ganzenkampstraat, zijn ook volop bezig. De planning hangt onder andere sterk samen met randvoorwaarden voor de bestaande planten en dieren. Daarom vindt het werk gefaseerd plaats.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het afgraven van hoger gelegen gebieden. 
  • Het aanvullen van grond en het realiseren van de dijkring.
  • Het afgraven van voedselrijke bovengrond, zodat waardevolle kwelgevoede* natuur de kans krijgt om zich te ontwikkelen.
  • Het vormen van het profiel van het toekomstige stroomgebied.
  • Het verlagen van bestaande wegen. Bij hoogwater lopen de wegen onder water. In droge perioden functioneren ze als drempels die het water vasthouden. Om deze wegen te kunnen verlagen was het noodzakelijk om bomen te kappen.  
  • Het verflauwen van de oevers van de huidige klimaatbuffer, zodat de natuur de ruimte krijgt voor ontwikkeling en om de Oude Maasarm als doorgaande verbinding tussen de 2 weerden beter toegankelijk te maken voor de grazers die ingezet worden voor het beheer van het gebied.
  • Het aansluiten van nieuwe gebieden op bestaande gebieden.

Op onderstaande kaart is globaal aangegeven wanneer we waar aan het werk zijn. Dit is een indicatieve planning en kan door diverse factoren, waaronder ecologie en weersomstandigheden, verschuiven. In de winter zijn de werkzaamheden grotendeels niet uitvoerbaar, in verband met de weersomstandigheden en de zeer zachte ondergrond. De werkzaamheden in de Oude Maasarm lopen tot en met 2020 door. In 2020 bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit het inrichten van het gebied. Via de kaart werk in uitvoering blijft u op de hoogte van de laatste updates.

*Kwelgevoede natuur is natuur gevoed door kwelwater. Kwelwater is water dat uit de bodem omhoog komt en is kenmerkend voor het gebied. Dit kwelwater zorgt samen met het voedselarme maaiveld voor de ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van kwelgebonden vegetatie zoals Zeggemoeras.

Functie Oude Maasarm
Het deelproject ‘Oude Maasarm’ is gericht op het reactiveren van de 10 kilometer lange Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Deze aftakking van de maas was vroeger als zijrivier actief, maar is na de hoogwaters van 1993 en 1995 met dijken van de Maas afgesloten.

Om de Oude Maasarm weer mee te laten stromen halen we de dijken weg. Hoger gelegen plekken worden afgegraven en de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum wordt opgeheven. In 2013 heeft Staatsbosbeheer vooruitlopend op de gebiedsontwikkeling de zogenoemde Klimaatbuffer aangelegd. De oevers van de klimaatbuffer maken we flauwer zodat de natuur de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen. Al deze maatregelen creëren extra ruimte voor het Maaswater en zorgen ervoor dat de waterstanden omlaag gaan. Als de Oude Maasarm straks bij hoogwater weer met de Maas gaat meestromen, komt het toekomstige natuurgebied vaker onder water te staan. Naar verwachting stroomt de Oude Maasarm gemiddeld eens in de 10 jaar volledig mee.

Natuur
Momenteel zijn we volop in de uitvoeringsfase en dat is zichtbaar: op sommige plekken is het nu even kaal. Maar de gebiedsontwikkeling is bij uitstek een investering in de natuur: we leggen in totaal 340 hectare nieuwe natuur aan waar flora en fauna straks weer volop kunnen groeien en bloeien. In de Oude Maasarm komen straks verschillende landschapstypen samen. Het wordt een landschap waarin moerasgebieden, graslanden, beekjes en bossen elkaar afwisselen. In hoofdstuk 5.3 van het Landschapsplan (pagina 102 t/m 105) ziet u impressies van de verschillende landschapstypen. Met de aanleg van struinpaden, fietspaden en bospaden kunnen recreanten straks volop genieten van het natuurgebied. Door het deelproject ‘Oude Maasarm’ komen meerdere doelen bij elkaar: droge voeten door de waterstandsdaling, aanleg van nieuwe natuur en volop recreatiemogelijkheden. De klimaatbuffer (zie foto) geeft een goed beeld van de toekomstige natuurlijke inrichting van de Oude Maasarm.