18 september 2017

Zeventien zienswijzen PIP herziening

Er zijn zeventien zienswijzen binnengekomen op de herziening van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP), waarvan dertien gelijkluidend. De herziening is nodig om veertien wijzigingen in het referentieontwerp zoals vastgelegd in het onherroepelijke PIP mogelijk te maken.

 

Mooder Maas is in overleg met de omgeving en Projectbureau Ooijen-Wanssum tot deze herziening gekomen bij het verder uitwerken en optimaliseren van het referentie-ontwerp. Belangrijk doel daarbij is het creëren van meerwaarde voor de landschappelijke inpassing, de veiligheid en de omgeving. De herziening heeft van 13 juli tot en met 23 augustus ter inzage gelegen.

De ingediende zienswijzen kunnen er op onderdelen toe leiden dat sommige voorgestelde wijzigingen komen te vervallen. In die gevallen valt Mooder Maas voor de uitvoering terug op het reeds vastgestelde PIP. De planning is dat de Nota van Zienswijzen – met de beantwoording van de zienswijzen – en de Nota van Wijzigingen – met de wijzigingen aan de ontwerp herziening – in oktober door Gedeputeerde Staten van Limburg worden vastgesteld. Vervolgens is het de bedoeling dat Provinciale Staten, na bespreking in de Staten Commissie voor Ruimte, Landbouw en Natuur, in december de herziening vaststellen.