Informatie schade

Soorten schade en schadevergoeding
Hieronder zal worden ingegaan op een aantal vormen van schade en schadevergoeding die zich in verband met de gebiedsontwikkeling kunnen voordoen. Onderstaand overzicht is niet uitputtend maar beperkt zich tot de vormen van schade en schadevergoeding die waarschijnlijk het meest zullen voorkomen.

Uitvoeringsschade of bouwschade
Uiteraard wordt er naar gestreefd de werkzaamheden uit te voeren zonder hierbij schade te veroorzaken. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat als gevolg van (de uitvoering van) de werkzaamheden. Daarbij valt te denken aan verzakking van panden, scheurvorming in panden, tijdelijke grondwateroverlast of schade aan kabels en leidingen.

Schade die aantoonbaar en verwijtbaar is veroorzaakt door de desbetreffende werkzaamheden, komt in principe geheel voor vergoeding in aanmerking. Een eventuele schadevergoeding dient betaald te worden door de natuurlijke of rechtspersoon die de schade heeft veroorzaakt.

U kunt uw verzoek indienen meteen nadat de schade door u is geconstateerd. Aan de indiening van een dergelijk verzoek zijn geen kosten verbonden. Klik hier voor het schadeformulier.

Planschade
Planschade is schade als gevolg van een onherroepelijke planologische wijziging. Als gevolg van een dergelijke wijziging kunt u op basis van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor bijvoorbeeld de waardedaling van uw huis of de aantasting van uw woongenot een aanvraag om een tegemoetkoming in schade (planschade) indienen. Dit is mogelijk binnen 5 jaar na het moment waarop de planologische wijziging onherroepelijk is geworden.

Bij Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heet de planologische wijziging het “Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum” Dit Inpassingsplan is onherroepelijk. Vanaf 15 maart 2017 kunt u een verzoek om tegemoetkoming in de planschade indienen.

Indien u van mening bent dat u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming in planschade, dan kunt u uw aanvraag indienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Een onafhankelijke schadecommissie brengt een advies uit. Vervolgens besluit het College van Gedeputeerde Staten over uw verzoek. Als u een aanvraag om tegemoetkoming in planschade indient, dan wordt conform artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening een recht van 300 euro geheven (kosten voor behandeling). Als de tegemoetkoming in planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegekend, dan krijgt u dit bedrag terug.

Klik hier voor het schadeformulier.

Nadeelcompensatie
Bedrijven en burgers kunnen door regelmatig optreden van de overheid schade ondervinden. Hierbij kan gedacht worden aan het tijdelijk afsluiten van een weg of de aanleg van een nieuwe infrastructuur. Het correcte optreden van de overheid kan in zulke gevallen leiden tot nadeel zoals bijvoorbeeld omzetverlies.

Indien u van mening bent dat u in het kader van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum schade heeft geleden, kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen. Dit heet een verzoek om nadeelcompensatie.

Klik hier voor het nadeelcompensatieformulier (particulieren)

Klik hier voor het nadeelcompensatieformulier (bedrijven).

Vragen?
Heeft u vragen over schade die door bovenstaande informatie onvoldoende zijn beantwoord, neem dan contact op met het schadeloket van Mooder Maas, 06-53599489, schadeloket@ooijen-wanssum.nl