10 juli 2017

Bekendmaking herziening PIP

Op 15 maart 2017 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW) door de Raad van State onherroepelijk verklaard.

Hierin is het referentie-ontwerp vastgelegd dat als startpunt dient voor de realisatie door Mooder Maas (de bouwcombinatie Dura – Vermeer & Ploegam).

Mooder Maas heeft in samenwerking met de omgeving en Projectbureau Ooijen-Wanssum het referentie-ontwerp verder gedetailleerd met als doel te komen tot een voorlopig ontwerp voor het gehele gebied en waar mogelijk extra meerwaarde te creëren voor de landschappelijke inpassing, de veiligheid en de omgeving.

Het verkennen van mogelijkheden om extra waarde toe te voegen aan het gebied Ooijen-Wanssum heeft op veertien punten geleid tot overschrijding van de plangrenzen of toegewezen bestemmingen. Door een herziening op het PIP wil Mooder Maas deze waardetoevoegingen mogelijk maken. In de herziening zijn alleen de aangepaste onderdelen van het PIP opgenomen. Voor de overige delen blijft het oorspronkelijke PIP van toepassing. Vanzelfsprekend moet Mooder Maas met de voorgestelde aanpassingen de reguliere procedure voor een herziening van een PIP doorlopen.

Het ontwerp-inpassingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, herziening 2017’, de ontwerp-intrekkingskaarten en overige bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 13 juli tot en met woensdag 23 augustus 2017 voor een ieder ter inzage in:
•                het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30u-18.30u,
•                het gemeentehuis van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, Venray op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden, en
•                het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, Horst op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPGOWherz2017-ON01 en NL.IMRO.9931.INTRPIPGOW2017-ON01.

Klik hier voor de officiële bekendmaking van de Provincie Limburg.