13 maart 2018

Natuurbeheer Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft naast hoogwaterbescherming, economie en leefbaarheid ook een opgave voor de ontwikkeling van natuur en landschap. Er wordt 340 hectare nieuwe natuur gerealiseerd waardoor na oplevering een 540 hectare groot aaneengesloten vrij toegankelijk natuurgebied ontstaat. Belangrijk is dat het beheer van dit gebied in de toekomst op de juiste manier wordt ingevuld.

Daarover is de afgelopen jaren door toekomstig eigenaren Provincie Limburg, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat uitvoerig gesproken. De stuurgroep heeft de kaders voor het beheer vastgesteld. Ook is nu duidelijk hoe het beheer tijdens de uitvoering en het eindbeheer na oplevering wordt georganiseerd.

De stuurgroep heeft de kaders voor het beheer vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten voor het eindbeheer zijn onder andere jaarrondbegrazing, waarbij kuddes het hele jaar in het gebied verblijven om het terrein te begrazen, eenheid van beheer en aaneengesloten natuur. De stuurgroep van de gebiedsontwikkeling streeft er naar om waar mogelijk lokale agrariërs een rol te geven in het eindbeheer.

In de uitvoeringsfase waarin het project zich nu bevindt ligt het beheer bij Mooder Maas. Voor de gebieden waar zij nog niet aan het werk is, heeft Mooder Maas voor tijdelijk beheer voorafgaand aan de uitvoering een overeenkomst gesloten met een loonbedrijf. Beheer is hier vooral van belang om te voorkomen dat het gebied verruigt en de werkzaamheden worden belemmerd. Als gebieden zijn ingericht en voldoende groot zijn, kan sprake zijn van tijdelijk beheer van deelgebieden. Dit beheer wordt gedaan door runderen. Hiervoor werkt Mooder Maas samen met een partij die is uitgesloten voor de aanbesteding van het eindbeheer.  

Voor het eindbeheer – na oplevering van het hele gebied door Mooder Maas – werkt Provincie Limburg met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer aan een openbare aanbesteding namens de drie partijen. Eén van de selectiecriteria hierbij is het inzetten van lokale agrariërs bij het eindbeheer. Omdat de oplevering van het natuurgebied pas eind 2020 aan de orde is volgt deze aanbesteding in een later stadium. Partijen die interesse hebben om een rol te spelen in het eindbeheer of bij een mogelijke marktconsultatie willen worden betrokken kunnen zich al wel melden bij de Provincie Limburg, Maarten Clercx, mf.clercx@prvlimburg.nl

Voor vragen over het tijdelijk beheer kunt u contact opnemen met Mooder Maas: Stijn Rutten, s.rutten@duravermeer.nl.