24 juli 2018

Aanleg grondwaterscherm rondweg

Het uitgegraven tracé van de rondweg loopt vol met grondwater. Mooder Maas heeft hiervoor een technische oplossing uitgewerkt: er wordt een kunstmatig scherm van damwanden aangelegd.

Grondwaterscherm
Bij het uitgraven van de rondweg is ter hoogte van de Meerlosebaan een natuurlijk ondergronds kleischerm doorsneden. Dit scherm hield het grondwater tegen. Nu het kleischerm doorsneden is loopt het reeds uitgegraven tracé steeds vol. In overleg met betrokken partijen heeft Mooder Maas een technische oplossing uitgewerkt: er wordt een kunstmatig scherm van damwanden aangelegd, die de functie van het natuurlijke scherm overneemt.

Uitvoering
Het scherm wordt geplaatst tussen de rondweg en de nieuwe parallelweg en in de lengte tussen de Lange Ven en Meerlosebaan/fietsbrug. Op de kaart hieronder is de locatie schematisch weergegeven. De bovenkant van de damwanden komt ongeveer een halve meter onder de grond te liggen. Na afronding van de werkzaamheden zijn de damwanden niet meer zichtbaar.

De kunststof damwanden van 6 meter lang worden met een hoogfrequent trilblok aangebracht. Bij deze methode komt minder geluid vrij dan bij resoneren en minder trilling dan bij heien. Mooder Maas werkt in de berm tussen de parallelweg en de rondweg. De parallelweg blijft open, mogelijk is er beperkte hinder bij het laden en lossen van materiaal. De damwanden worden eind juli geplaatst en nemen ongeveer 5 weken in beslag. Aansluitend wordt het tracé van de rondweg verder uitgegraven.

Op onderstaande foto's is duidelijk te zien dat het uitgegraven tracé van de rondweg vol staat met water. Dit water is ook van de bemaling die aan staat voor de aanleg van de fietstunnel. Van de rondweg is een tijdelijk basin gemaakt, waar het water naar toe gepompt wordt. Half juli is de bemaling uitgezet en zichtbaar dat het water wegtrekt. Het kunstmatige scherm van damwanden gaat het water tegenhouden.