15 november 2018

Mooder Maas aan de slag in Broekhuizen

Het zal de Broekhuizenaren niet ontgaan zijn. Mooder Maas is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor maatwerk Broekhuizen. De komende maanden wordt in de tuinen een waterkering gerealiseerd. In de Veerstoep wordt een coupure gebouwd die tijdens hoog water dicht gezet kan worden.

Maatwerk
Projectbureau Ooijen-Wanssum heeft in de planfase met de bewoners en ondernemers van het maatwerk afspraken gemaakt over de waterkering. Mooder Maas heeft de ontwerpen verder uitgewerkt en voert nu de voorbereidende werkzaamheden uit. Vervolgens worden de keringen gebouwd, percelen aangevuld en tuinen weer op orde gebracht. Op ieder perceel is de kering uniek en varieert deze van een in het werk gestorte betonnen wand tot een kleischerm en een stalen damwand.

Veerweg
In de Veerweg komt tussen het Maashotel en Bij Christoffel een coupure. Een coupure is doorgang in een kering, in dit geval voor verkeer. Tijdens hoogwater wordt de coupure met een schot dichtgezet. Voor de realisatie van de coupure worden kabels en leidingen verlegd en wordt een stalen damwand in de grond aangebracht. De verkeersmaatregelen die hierbij horen worden later gedeeld met de omgeving.

En verder
Naast het maatwerk realiseert Mooder Maas een kering langs de Veerweg, richting de Hoogstraat en Molenberg om daar op de groene dijk aan te sluiten. Met deze werkzaamheden wordt gestart nadat het maatwerk is afgerond. De loswal wordt in het winterseizoen van 2019/2020 aangepakt. Het volledige ontwerp van Broekhuizen staat op www.ooijen-wanssum.nl/uitvoering/het-ontwerp/