Doelstellingen en maatregelen

De doelstellingen die met Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum gerealiseerd zijn kunnen samengevat worden in vijf punten:

  • Hoogwaterbescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen
  • Waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater)
  • Ontwikkelen van natuur en landschap
  • Vergroten van de leefbaarheid in Wanssum
  • Ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen


Om deze doelstellingen te realiseren zijn de volgende maatregelen genomen:
1. Primaire waterkeringen/ Kademaatregelen:

a. Aanpassen / aanleggen van 2.800 meter harde en 18.850 meter groene kade langs de Maas en rond kernen / clusters met als doel 1/250 per jaar bescherming (waar gewenst en mogelijk landschappelijk ingepast, verholen / robuust en mulitifunctioneel).
b. Compensatie bieden voor woningen die buitendijks komen te liggen en als gevolg daarvan te maken krijgen met een afname van hun huidige beschermingsniveau: Veerweg, Karrewiel, Moleneind, Megelsum.
c. Verwijderen van kades in de Oude Maasarm bij Ooijen, Blitterswijck en Meerlo.
d. Voorzien in eenmalige aanleg van niet wettelijke maatwerkbescherming t.b.v. Broekhuizen (Veerweg).

2. Hoogwatergeul Ooijen, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Ooijen in combinatie met natuurontwikkeling.

3. Hoogwatergeul Wanssum, aanleg van de hoogwatergeul en weerdverlaging Wanssum in combinatie met natuurontwikkeling.

4. Oude Maasarm, reactiveren van de Oude Maasarm door:

a. Plaatselijke maaiveldverlaging in de Oude Maasarm, o.a. bij de instroom Ooijen en uitstroom Blitterswijck.
b. Verwijderen van knelpunten in de doorstroming.
c. Aanleg van 2 bruggen ten behoeve van de bereikbaarheid van Ooijen en Blitterswijck.
d. Ontwikkeling van natuur en landschap, waarbij in het laagste gedeelte een 
blauw lint wordt gegraven (klimaatbuffer) en plaatselijk de voedselrijke toplaag wordt verwijderd.

5. Rondweg Wanssum, aanleg van nieuwe noordelijke Provinciale rondweg, 
inclusief brug over haven Wanssum.

6. Bieden van economische ontwikkelingsruimte door het benutten van rivierkundige overruimte die wordt gerealiseerd met rivierverruimende maatregelen door:

a. Vastlegging in het PIP van initiatieven middels een bestemmingswijziging, voor ruimtelijk inpasbare initiatieven die binnen termijnen van de opstelling van het PIP zijn in te passen.
b. Vastlegging in het PIP / rivierkundig vergunnen van reservering van rivierkundige ruimte voor toekomstige uitbreiding, voor bestaande bedrijven.
c. Vastlegging in het PIP van een reservering voor nieuwe, toekomstige initiatieven.

Uitgebreide informatie over de doelstellingen en maatregelen is te vinden in de MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum.Afbeelding: Begrenzing plangebied