Flora en Fauna

In Maaspark Ooijen-Wanssum is ruimte voor natuurlijke processen en voor uiteenlopende flora en fauna. De bever, das en vos zijn op dit moment al graag geziene gasten in het gebied. Ook grazen er grazers en is het gebied voedzaam voor ganzen, reigers en zelfs de visarend en ijsvogel. De grazers zorgen ervoor dat het natuurgebied niet dichtgroeit zodat het water voldoende ruimte houdt tijdens hoog water. In het gebied is indrukwekkende natuur ontstaan met uiteenlopende grassoorten, wilgen en plantensoorten zoals de grote ratelaar en de blauwe knoop. In de eerste jaren kun je ook steltlopers zoals de kleine plevier aantreffen zo lang de oevers van de geulen nog niet begroeid zijn. 

Wanneer in de loop der jaren een grotere oppervlakte moerasbegroeiing in de vorm van riet, lisdodde en wilgen gaat ontstaan, zal mogelijk ook een soort als de woudaap (reigersoort) in het gebied te zien zijn. We laten de ruimte aan de natuur en laten ons graag verrassen.