01 juli 2021

Beheer natuurgebied

De organisatie van het natuurbeheer is in handen van de drie eigenaren van het gebied, te weten de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Zij zorgen er samen voor dat het gebied als één grote begrazingseenheid beheerd gaat worden zoals het in de plannen is vastgelegd. Wie het beheer voor deze organisaties uiteindelijk gaat uitvoeren, is momenteel nog niet bekend. Dat is ook de reden dat er nog geen runderen in het gebied lopen.

Tijdelijk beheer
Het is niet de verwachting dat er in 2021 nog grote grazers in het gebied zullen arriveren. Omdat er geen grazers aanwezig zijn, wordt er ook geen vegetatie weggevreten en groeit het gebied op diverse plekken dicht met kruiden maar lokaal ook met wilgen en elzen. Dat levert enerzijds veel bloeiende planten op maar heeft ook nadelige gevolgen voor de toegankelijkheid van het gebied. Het dichtgroeien belemmert ook de doorstroming van het water tijdens hoogwater van de Maas. Daarom is vooruitlopend op de introductie van grazers tijdelijk beheer noodzakelijk. Dit wordt in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd.

Maaipaden voor toegankelijkheid
Om het gebied goed toegankelijk te houden worden er paden gemaaid zodat wandelaars toch goed van het nieuwe natuurgebied kunnen blijven genieten. Door het gehele gebied wordt er een lint aan wandelpaden in stand gehouden.

Maaien en afvoeren
Daar waar de vegetatie hoog staat, wordt er in augustus (dus na het broedseizoen) gestart met het maaien van de vegetatie. Het maaisel zal worden afgevoerd. Op een aantal locaties zal het nodig zijn 2 keer te maaien.

Maaien
Er zijn plekken in het gebied waar niet veel vegetatie staat (vanwege de schrale bodem met zand en grind) zoals bijvoorbeeld in de hoogwatergeul Ooijen. Hier kan volstaan worden met het maaien van de vegetatie in de nazomer/herfst en hoeft het weinige maaisel niet te worden afgevoerd.

Terugdringen opslag wilgen en elzen
Op een aantal plekken in het Maaspark mag zich bos gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld in delen van de oude Maasarm en langs een aantal waterplassen. Op de meeste plekken is het echter voor de doorstroming bij hoogwater van de Maas noodzakelijk dat er geen bos ontstaat en zal opslag van wilgen en elzen moeten worden aangepakt. Dit zal zowel machinaal als handmatig gebeuren in de nazomer en de herfst.

Na 2021
In 2021 zult u dus regelmatig maaiwerkzaamheden zien in het Maaspark Ooijen-Wanssum. Als er in 2022 runderen in het gebied arriveren, zullen deze het stokje gaan overnemen en een belangrijke rol in het beheer gaan spelen. Ook dan zal er nog her en der gemaaid gaan worden maar minder omvangrijk dan in 2021.