De doelstelling en maatregelen die bij de gebiedsontwikkeling zijn omschreven, vallen uiteen in 6 deelprojecten. Klik hieronder op één van de deelprojecten voor meer informatie over een specifiek onderwerp.

Oude Maasarm

Het deelproject ‘Oude Maasarm’ is gericht op het reactiveren van de 10 kilometer lange Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum. Deze aftakking van de Maas, was vroeger als zijrivier actief, maar is in de loop der tijd nagenoeg droog komen te liggen. Behalve bij hoogwater, dan speelt de Oude Maasarm een belangrijke rol. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is deze echter bij Ooijen en Blitterswijck met dijken van de Maas afgesloten.

Om de Oude Maasarm weer te laten mee stromen, zullen deze dijken worden weggehaald en worden hoge plekken extra uitgediept of afgegraven en wordt ook de flessenhals ter hoogte van de Brugstraat in Wanssum opgeheven. In 2012 is op gronden van Staatsbosbeheer al een eerste geul gegraven (Klimaatbuffer). Al deze maatregelen creëren extra ruimte voor het Maaswater en zorgen ervoor dat de waterstanden omlaag gaan. Als de Oude Maasarm straks bij hoogwater weer met de Maas gaat meestromen, zal het toekomstige natuurgebied vaker onder water staan. Naar verwachting stroomt de Oude Maasarm gemiddeld eens in de 10 jaar volledig mee.

Om er voor te zorgen dat bewoners en bedrijven in de nieuwe situatie droge voeten houden worden nieuwe dijken aangelegd bij Broekhuizenvorst, Ooijen, de Hei, Blitterswijck en Wanssum (zie ook deelproject Dijken). De bereikbaarheid wordt gegarandeerd door de realisatie van drie nieuwe hoogwatervrije bruggen: tussen Broekhuizenvorst en Ooijen, nabij Het Roekenbosch in Blitterswijck en in het centrum van Wanssum.

Na de opening van de Oude Maasarm ontstaat tussen Ooijen en Wanssum een langgerekt, aaneengesloten natuurlint met bijzondere flora en fauna. Het nieuwe natuurgebied wordt vrij toegankelijk en biedt volop kansen voor recreatie. 

Hoogwatergeul Ooijen

Hoogwatergeul Ooijen gaat in de toekomst een aanzienlijke bijdrage leveren aan de afvoer van hoogwater. Op een oppervlak van zo’n 120 voetbalvelden wordt tussen de 1 en 3 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 6 meter. 

Door de afgraving van 1,8 miljoen kubieke meter grond in deze binnenbocht van de Maas ontstaat een betere doorstroming bij hoogwater die er voor zal zorgen dat Maaswater sneller kan worden afgevoerd. Hoogwatergeul Ooijen wordt een groot en gevarieerd natuurgebied met kleine plassen dat via struinpaden vrij toegankelijk is.

Door de aanleg van de hoogwatergeul komt de Maasveldweg te vervallen. Voor Oerlemans Foods is uitbreidingsruimte beschikbaar.

Hoogwatergeul Wanssum

Hoogwatergeul Wanssum loopt van Blitterswijck tot aan de monding van de industriehaven van Wanssum. Op een oppervlak van zo’n 170 voetbalvelden wordt tussen de 0 en 2 meter afgegraven, lokaal loopt dat op tot 3 meter. In totaal gaat het om 1,2 miljoen kubieke meter zand.

Met de realisatie van deze hoogwatergeul ontstaat veel extra ruimte in deze binnenbocht van de Maas. Dit zorgt voor een betere afvoer van Maaswater bij hoge waterstanden op de rivier.

Vanzelfsprekend heeft dit grote gevolgen voor de inrichting van dit gebied. Zo is schutterij St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck inmiddels verplaatst naar het kasteelterrein in Blitterswijck en zal een deel van de kloostermuur in Blitterswijck worden verwijderd om er voor te zorgen dat het water goed de hoogwatergeul in kan stromen.

Dankzij aanpassingen van de plannen is het gelukt om Camping de Kooy, Brasserie de Maashoeve en enkele andere panden en terreinen, inclusief de aanlegzones voor jetski’s, te behouden.

Hoogwatergeul Wanssum wordt ingericht als natuurgebied met kleine plassen, dat via struinpaden vrij toegankelijk is.

Dijken

Met het openstellen van de Oude Maasarm ontstaat een nieuwe waterkundige situatie die om nieuwe beschermingsmaatregelen vraagt. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet bovendien zorgen voor een bescherming tegen waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen. 

Om dit beschermingsniveau te kunnen realiseren, zullen bestaande kades tot maximaal 80 cm worden verhoogd en worden er ook nieuwe dijken aangelegd. Door het verwijderen van de kade tussen Ooijen en Broekhuizenvorst daalt voor sommige bewoners en bedrijven het beschermingsniveau. Voor hen wordt gezocht naar acceptabele maatwerkoplossingen, compensatie of schadevergoedingen.

Innovatieve dijken
Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong onbedijkte landschap van Noord-Limburg. Met twee nieuwe typen dijk – de Steilranddijk en de Hoge Gronddijk - kan worden voldaan aan de veiligheidseisen van Waterschap Limburg. Bovendien blijven de kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas in tact. Mooder Maas weet de nieuwe dijken te realiseren met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend. 

Steilranddijk
De Steilranddijk die in het gebied wordt toegepast is een waterkering die aan de buitendijkse zijde is voorzien van een extra buffer, de natuurbuffer, waar natuurlijke erosieprocessen mogen plaatsvinden. Daarachter bevindt zich een sterke erosiebuffer van gebiedseigen materiaal ter vervanging van de gebruikelijke kleilaag en grasmat van de waterkering. De kleibekleding op de top van de dijk loopt verder door binnendijks en is golfoverslagbestendig. Aan de binnen zijde van de dijk wordt extra grond (overhoogte) aangebracht op het dijktalud om de waterkering op te doen gaan in het landschap en om huidig gebruik van de grond voort te kunnen zetten.

Hoge Gronddijk
De Hoge Gronddijk wordt gecreëerd door het technisch profiel van de dijk te creëren met gebiedseigen grond en dit profiel op een robuuste en toekomstbestendige wijze aan te vullen met extra grond waardoor ten opzichte van de benodigde hoogte een overhoogte ontstaat. Hierdoor ontstaat hoge grond die in het landschap niet als zijnde een waterkering herkenbaar is en de reliëfrijke uitstraling van het gebied ten goede komt. Door de extra overhoogte hoeft de Hoge Gronddijk niet als een waterkering onderhouden te worden waardoor de gronden in gebruik kunnen blijven van derden en mogen begroeien. Dit dijktype wordt door Mooder Maas voorgesteld zowel met agrarisch gebruik als in het bos. 

Bekijk ook de video's hieronder voor meer informatie over de dijkenstrategie. 

Op onderstaande kaart is te zien waar welk type dijk wordt aangelegd. 

 

Rondweg

De huidige provinciale weg N270 loopt dwars door het centrum van Wanssum. Het is een bron van overlast en zorgt voor onveilige situaties. Bovendien staat het een verdere ontwikkeling van het centrumgebied in de weg. Met de aanleg van een noordelijke rondweg wordt het doorgaande verkeer om de kern van Wanssum geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven.

Door de nieuwe provinciale rondweg wordt het industrieterrein ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern. Zeker gezien de toekomstige uitbreiding van de haven is dit een noodzakelijke ontwikkeling.

De rondweg wordt ongeveer 3 kilometer lang en buigt ten westen van champignonkwekerij Cox bij de Lange Ven richting het noorden af van de huidige N270. De weg loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug, ter hoogte van TopTerra en de Busserhofweg. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 meter hoogte boven het maaiveld. Via de Busserhofweg en het verlengde hiervan komt de rondweg uiteindelijk weer net voor de Koninginnebrug op het huidige tracé. De weg die tussen Kersten Europe en Straalbedrijf van Maanen loopt, blijft behouden.

De nieuwe rondweg wordt zo ingepast dat aantasting van het landschap in het buitengebied tot een minimum beperkt blijft. In het westen van Wanssum ligt de rondweg deels verdiept. Vanaf 200 meter na de rotonde snijdt de weg langzaam in tot een niveau van ongeveer 3 meter onder maaiveld. Voor de aanleg van de weg zullen twee woningen en de Provinciale zoutloods moeten worden gesloopt. De kapel bij Gielen wordt verplaatst.

De huidige provinciale weg wordt na aanleg van de rondweg verkeersluw gemaakt en heeft in de toekomst alleen nog een functie voor lokaal (bestemmings-)verkeer. Doordat het doorgaande verkeer niet meer door de dorpskern van Wanssum loopt kan deze weg worden afgewaardeerd tot erftoegangsweg (30 km-zone) en deels een gebiedsontsluitingsweg (50 km-zone).

Omdat landbouwverkeer niet is toegestaan op de provinciale rondweg blijft ook dit verkeer gebruik maken van de huidige weg door het centrum van Wanssum. Hier zal met de inrichting van de weg rekening mee worden gehouden.

Het referentieontwerp van de rondweg is hier te vinden. In Wanssum zijn op de kruisende wegen palen geplaatst die de ligging en de hoogte van het tracé aangeven. 

De aanleg van de rondweg hangt samen met de verkeersvisie van de gemeente Venray. Deze kunt u hier lezen. Hier vindt u de bijbehorende geactualiseerde kaart.  

Economische initiatieven

In de afgelopen eeuwen hebben particulieren, bedrijven en overheden veel ruimte aan de Maas onttrokken voor bijvoorbeeld wegen, bedrijfsgebouwen of woningen. De overstromingen in 1993 en 1995 hebben echter duidelijk gemaakt dat de Maas die ruimte nodig heeft om bij hoogwater goed af te kunnen voeren.

Naar aanleiding van de hoogwaterproblematiek wordt ingezet op ruimte voor de rivier. Daarom gelden sinds 1996 beperkingen aan het bouwen in het stroomvoerende en bergende deel van de Maas (zie figuur). In het plangebied van de gebiedsontwikkeling bestond echter de wens om economische ontwikkelingen te realiseren rond de Maas. Omdat de ruimte langs de Maas schaars is moet er zuinig mee worden omgegaan: het vinden van een balans tussen hoogwaterveiligheid en economische ontwikkeling was in dit rivierengebied een echte uitdaging.

De rivierverruimende maatregelen van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum leiden tot aanzienlijk meer ruimte in het stroomvoerende deel van de Maas. Ook in het bergende deel ontstaat ruimte. Een deel van die ruimte kan worden gebruikt voor economische initiatieven.

De regeling waarmee de ontwikkelingsruimte ter beschikking komt, is op 19 mei 2015 formeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg vastgesteld en inmiddels in werking gesteld. Klik hier voor meer informatie.

 

Archeologie

Grazers en veeroosters